close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wtorek 12 Grudzień 2017 | Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara
Strona głównaKontaktAktualnościGaleriaPrzetargiWirtualne wycieczki po Gminie CzłuchówMapyABC o azbeścieCZYSTE POWIETRZE POMORZA EDYCJA 2017
INFORMATOR
SAMORZĄD
SPORT
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Edukacja
LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  
Kalendarz wydarzeń
Grudzień
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31on line: 11 odwiedzin:Dotacje dla klubów sportowych

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZŁUCHÓW PRZEKAZYWANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA SPORTU W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
 

I. PODSTAWY PRAWNE


USTAWA  z dn. 08.03.1990r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM.
Art. 7 ust. 1 pkt 10: zaspokajanie zbiorowych potrzeb dot. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
USTAWA  z dn. 25.06.2010r. O SPORCIE.
Art. 2. 1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Art. 27. ust. 1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego.

ust. 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

Art. 28. 1. Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2, i może być przeznaczona w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych  i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
6) - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.


UCHWAŁA NR LVII/403/10 RADY GMINY CZŁUCHÓW Z DNIA 10 LISTOPADA 2010 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZŁUCHÓW

§ 3
Przez cel publiczny z zakresu wspierania rozwoju sportu jaki Gmina zamierza osiągnąć rozumie się:

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.


USTAWA  z dn. 27.08.2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH
 Art. 221. 1.  Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.


USTAWA  z dn. 24.04.2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE

art. 4 ust. 1 pkt 17 – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
art. 5a ust. 1 – Roczny Program Współpracy
art. 11 ust. 2 zlecanie zadań – Konkurs Ofert


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZŁUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, OPRACOWANYM NA DANY ROK KALENDARZOWY

II. TRYB SKŁADANIA OFERT
 
 Udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), uchwały Nr LVII/403/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Człuchów.

OTWARTY KONKURS OFERT

Organ administracji publicznej zamierzający powierzyć bądź wesprzeć wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, ogłasza otwarty konkurs ofert.
Po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert stowarzyszenia, kluby sportowe mają nie mniej niż 21 dni na złożenie oferty lub wniosku (wzory do pobrania w zakładce dokumenty oraz pod każdym konkursem) wraz z  aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (nie dotyczy Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej.

 Zadania mogą być realizowane w formie następujących przedsięwzięć:

1) REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO ORAZ UCZESTNICTWO W ZORGANIZOWANEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 

Oferty mogą składać kluby sportowe realizujące szkolenie sportowe w różnych dyscyplinach w kategoriach wiekowych tj.: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe.

Klub składa jedną ofertę na realizację szkolenia, uwzględniając w niej poszczególne sekcje oraz kategorie wiekowe funkcjonujące w klubie.
 
Wsparcie bądź powierzenie w/w zadania następuje poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych  i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

2) ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferty mogą składać kluby sportowe, organizacje pozarządowe działające na obszarze Gminy Człuchów, na imprezy sportowo-rekreacyjne, turnieje, zawody nie łączone z procesem szkolenia sportowego.
 
Wsparcie bądź powierzenie w/w zadania następuje poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:

1) zakup sprzętu sportowego,
2) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
3) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, 

3) PROPAGOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚROD MIESZKAŃCÓW GMINY CZŁUCHÓW, POPRZEZ ORGANIZACJĘ LUB UCZESTNICZENIE W IMPREZACH ZAWODACH, ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe działające na obszarze Gminy Człuchów na organizację imprez w Gminie Człuchów lub uczestnictwo w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych oraz turniejach ogólnodostępnych, nie związanych ze współzawodnictwem sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe.
 
Wsparcie bądź powierzenie w/w zadania następuje poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:

1) zakup sprzętu sportowego,
2) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
3) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,
 
PROCEDURA Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 Na wniosek organizacji pozarządowej organ wykonawczy może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000zł.,

b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 Uznając celowość zadania publicznego przez organizację pozarządową, składa ona ofertę na jego realizację. Wówczas w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na okres 7 dni: na stronach internetowych: www.ugczluchow.pl– organizacje pozarządowe- małe granty oraz w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag organ wykonawczy zawiera umowę o wsparcie bądź też powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta organizacji pozarządowej stanowi załącznik do umowy. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000zł.
 
Konkursy publikuje się na stronach internetowych Urzędu Gminy Człuchów: www.bip.ugczluchow.pl, www.ugczluchow.pl => organizacje pozarządowe= małe granty oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Człuchów. 
 
 III. TRYB PRZYZNANIA DOTACJI

Złożone oferty opiniowane są na posiedzeniu Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Człuchów. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Człuchów, opinię dotyczącą złożonych wniosków wraz z propozycją wysokości dotacji. Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Człuchów. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zadania dla Gminy,
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 3 uchwały;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
 

Koszty realizacji zadania pokrywane z dotacji kluby mogą ponosić od dnia podpisania umowy.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  Facebook
Oferta inwestycyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Język migowy
Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny


POGODA
  

REKLAMA
  

  
© 2008 - 2017 Człuchów Strona głównaAktualnościBiuletyn Informacji Publicznej